?? ?? ?? (??) ??????? ??? ???? ????????. 1997? 10? ???? ?? ??? ????, ???(DIAC), FRD, LED, ?????, ??? ??? ??, ??????, ??? ? ?? ? ??, ??? ???? ? ?? ? ???? ????? ?? ????? ???? ????.
?? ?? ?? (??) ??????? 1200? ??? ????. ???? ??? ? 400?, ?? ????? ??? ??? ? 40?, ?? ????? ??? ??? ? 100? ?????. ??? ?????? R&D?? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ????.
?? ?? ?? (??) ??????? ?? ???? ????? ?????, ????? ?? ?? ??? ?? ?? ?????? OEM???? ?? ??? ???? 40??, ???(DIAC) 50??, ??? ??? 50??, ????? 40??, ??? ?? 6??? ???????.
??, ??? ???? ?????? ???? ??, ??, ??, ??, ???? ??? ?? ???, ? ??? ??? ??? ????? ?? ????. ??? ????? ?????? 40%? ???? ???? ???, DB??? ???(DIAC)? ?????? 60%? ???? ?? ?? ???, GE, PHILIPS, OSRAM, PANASONIC, DELTA?? ???? ???? ????.
??? ????? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ????? ??? ??? ???? ????. ???? ?? ???? ????? ????.